Adatkezelési tájékoztató / ÁSZF - Tulasi Jóga
info@tulasijoga.hu
+36 20 828 6215
Nyitva: minden jógaóra előtt és után 20 percig
info@tulasijoga.hu
+36 20 828 6215
Nyitva: minden jógaóra előtt és után 20 percig

Adatkezelési tájékoztató / ÁSZF

Adatkezelési tájékoztató

Tulasi Jógastúdió és Mozgásközpont

(Csémy Noémi e.v.)

2018

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Csémy Noémi e.v. (1205 Budapest, Nádor utca 8., a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Csémy Noémi e.v. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.tulasijoga.hu/adatkezeles címen.

Csémy Noémi e.v. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Csémy Noémi e.v. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Csémy Noémi e.v. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Csémy Noémi e.v. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Csémy Noémi e.v. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 év elteltével töröl.

Név: Csémy Noémi e.v.
Székhely: 1205 Budapest, Nádor utca 8.
Nyilvántartási száma: 51822169
Adószám: 53614353-1-43
Telefonszám: 06702001286
Email: csemy.noemi@tulasijoga.hu

Amennyiben kérdése, problémája lenne jelen közleményünkhöz vagy személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódóan, az info@tulasijoga.hu vagy a csemy.noemi@tulasijoga.hu elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Regisztráció során megadandó személyes adatok

A regisztrációs adatbázis tartalmazza a regisztráló:

 • Teljes nevét (kötelezően megadandó)
 • Email címét (kötelezően megadandó)
 • Telefonszámát (kötelezően megadandó)

A regisztrációs adatbázis a fentieken kívül tartalmazza az érintett nyilatkozatát az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elolvasásáról és elfogadásáról, illetve az email útján küldött hírlevéllel, direkt emaillel és célzott online hirdetésekkel kapcsolatban.

3.2. Technikai adatok

Csémy Noémi e.v. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Csémy Noémi e.v. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Csémy Noémi e.v. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Csémy Noémi e.v. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3. Cookie-k (Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék www.tulasijoga.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika és követőkód)

A www.tulasijoga.hu weboldal alkalmazza a Google Analytics és a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a www.tulasijoga.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. A Facebook remarketing követőkód használatával a www.tulasijoga.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogató melyik aloldalakat kereste fel a weboldalon. Az adatot az online hirdetéseknek a felhasználó számára relevánsabbá tétele érdekében használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatok

Az online időpontfoglalás adatbázis tartalmazza a felhasználó:

 • Nevét (kötelezően megadandó)
 • Email címét (kötelezően megadandó)

Az online időpontfoglalás adatbázis a fentieken kívül tartalmazza az érintett nyilatkozatát Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elolvasásáról és elfogadásáról, továbbá a lefoglalni kívánt időpont dátumát, az óra nevét és az órát tartó oktató nevét.

3.5. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatok

A hírlevél feliratkozási adatbázis tartalmazza a felhasználó:

 • Email címét (kötelezően megadandó)

A hírlevél feliratkozási adatbázis továbbá tartalmazza az érintett nyilatkozatát az Adatkezelési tájékoztató és az Általános Szerződési Feltételek elolvasásáról és elfogadásáról.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő
Regisztráció Hírlevél Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Regisztráció Direkt marketing megkeresés Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Regisztráció Célzott online hirdetések Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Weboldalon elhelyezett cookie-k Honlap fejlesztése, felhasználói élmény javítása, célzott online hirdetések Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Online időpontfoglalás Tájékoztatás a lefoglalt időpontot és órát érintő esetleges változásokról Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig
Hírlevél feliratkozás Hírlevél Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1. Általános adatkezelési irányelvek

Csémy Noémi e.v. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Csémy Noémi e.v. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2012. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2013. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2014. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2. Definíciók, fogalmak

1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

4. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen – gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint – az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése;

7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

10. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

11. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

12. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

13. Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

14. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, a stúdióban történő személyes regisztrációkor, valamint ha a honlap használata során időpontot szeretne foglalni vagy személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek az oldal böngészése során generálódnak és melyeket a www.tulasijoga.hu rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag Csémy Noémi e.v. fér hozzá.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Tárhelyszolgáltató: Magyar Hosting Kft.
Tevékenység: SSD webtárhely a www.tulasijoga.hu weboldal tárolására és futtatására, továbbá 25 db @tulasijoga.hu végződésű email cím biztosítása.
Székhely: H-1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Weboldal: https://www.mhosting.hu/
Telefonszám: +36 1 700 2323
Email cím: info@mhosting.hu

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Csémy Noémi e.v. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfo-galmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Csémy Noémi e.v. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Csémy Noémi e.v. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Csémy Noémi e.v. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefonszám: 0613911400
Fax: 0613911410
Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Csémy Noémi e.v. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 


Általános Szerződési Feltételek – ÁSZF
2022-03-02

1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános szerződési feltételek célja, hogy a Tulasi Jógastúdió és Mozgásközpont (a továbbiakban: Szolgáltató) jógatanfolyamaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint a jógaközpont szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket rögzítse.

A Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Csémy Noémi e.v. (Tulasi Jógastúdió és Mozgásközpont)
 • Székhely: 1205 Budapest, Nádor utca 8.
 • Nyilvántartási száma: 51822169
 • Adószám: 53614353-1-43

2. Részvételi feltételek

A www.tulasijoga.hu weboldalon a Szolgáltató jógatanfolyamain és kurzusain való részvételi lehetőséget értékesítünk.

A jógatanfolyamokra való jelentkezésre a www.tulasijoga.hu weboldalon keresztül, regisztrációt követően, továbbá személyes egyeztetés útján van lehetőség.

 1. Ön a weboldal használatával, illetőleg az azon történő regisztrációval, az internetes felületen keresztül történő jelentkezéssel illetve személyes jelentkezésének rögzítésével kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Szolgáltató jógatanfolyamaira, kurzusaira történő jelentkezési, lemondási, részvételi, valamint szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési szabályokat, és annak minden pontjával egyetért. A jelen általános szerződési feltételek minden Szolgáltató által kötött jogügyletre és minden a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásra vonatkoznak. Amennyiben a jelen szerződési feltételek és a honlapon/hirdetésben közzétett egyéb egyedi szerződési feltételek egymástól eltérnek, úgy az eltérés vonatkozásában az egyedi szerződési feltételek a jelen szerződési feltételeket minden esetben felülírják.

Jógatanfolyamainkat elsősorban felnőtteknek ajánljuk, kivéve a kifejezetten gyermekeknek szóló kurzusokat, tanfolyamokat.

A jógatanfolyamokat előre meghatározott minimális számú jelentkező esetén tartjuk meg. Amennyiben bármely kurzus a jelentkezők érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra (ide értve azt az esetet is, ha nincs meg a tanfolyam elindításához szükséges minimális létszám), a már befizetett részvételi díj bármely szabad létszámmal rendelkező kurzuson felhasználható. Amennyiben a jelentkező nem kívánja az ily módon biztosított részvételi lehetőséggel élni, erre vonatkozó igénye közlésétől számított 30 napon belül a kurzus részvételi díját visszafizetjük.

A résztvevőket a jelentkezés elküldésének vagy személyes közlésének időpontja alapján regisztráljuk. A részvételi díj teljesítése a 7. pontban foglaltak szerint történik.

A kurzusra történő jelentkezés menete:

 1. A kurzus adatlapján a jelentkező kitölti és elküldi a „Jelentkezés az eseményre” formot.
 2. A jelentkezésről a rendszer egy automatikus e-mailben tájékoztatja, a megrendelés élővé vált.
 3. A megrendelt részvételt jelentkezéskor bankkártyával a weboldalon azonnal, vagy stúdióban személyesen, illetve banki átutalással, előre kell kifizetni, a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül. Ennek elmaradása esetén a jelentkezés törlésre kerül.
 4. Az internetes jelentkeztető rendszer a jelentkezés/megrendelés véglegesítéséről automatikus levelet küld. A jelentkezés/megrendelés egyedi azonosító számára hivatkozva a jelentkező a megrendeléssel kapcsolatban további információt kaphat elérhetőségeink bármelyikén.

3. A jógatanfolyamok menete

Tematikus tanfolyamok esetében a kurzus alkalmanként általában 1,5 óra hosszú, célszerű a kezdést megelőzően legalább 20 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a tanfolyam időtartamának meghosszabbítására, az gyakorlásba azonban a késve érkező jelentkező jogosult bekapcsolódni.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából a tanfolyam során bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a kurzuson részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít. A tanfolyam/kurzus megkezdését megelőző és annak befejezését követő (azaz nem a tanfolyamon/kurzuson bekövetkező) bármilyen sérülés vagy baleset esetén a Szolgáltató felelőssége kizárt.

A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja. Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig. A jelentkezők a jógatanfolyamokon saját eszközt használhatnak, de a jógaközpont biztosítja a szükséges eszközöket.

 1. Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik. A Szolgáltató nem felel a megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

 1. Részvételi díjak

A részvételi díj tartalmazza az okleveles jógaoktató által vezetett elméleti és gyakorlati tudásanyagot, valamint a szükséges eszközök használatát.

A részvételi díjként a bruttó árat tüntetjük fel.

 1. Fizetés módja

A részvételi díjak kiegyenlítésére a jelentkezők három féle fizetési mód közül választhatnak:

1.Banki átutalás

A jelentkező jogosult a kiválasztott kurzus részvételi díját banki átutalással megfizetni. Banki átutalás esetén a regisztráció a Szolgáltató alább megjelölt bankszámláján történő jóváírását követően aktiválódik. Ennek megfelelően célszerű az átutalást úgy kezdeményezni, hogy a részvételi díj jóváírására legkésőbb a kurzus időpontját megelőző munkanapon sor kerüljön.

A banki átutalás adatai

Cégnév: Tulasi yoga Kft.

Bankszámlaszám: 10401048-50526870-83501000

Bank neve: K&H Bank

Az átutalás közleményében a jelentkező köteles a kurzus nevét feltűntetni.

2.Készpénzes fizetés

A részvételi díj készpénzes teljesítésére a jelentkezéstől számított 3 munkanapon belül van lehetőség, nyitvatartási időben a 1148 Budapest, Wass Albert tér 2. 2. emelet alatti címen található stúdióban.

3.Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül

A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a K&H Bank és a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Az internetes felületen Bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

A bankkártyás fizetés folyamatában a K&H Bank és a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni.

A K&H Bank és a Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 1. Részvételi szabályok

A jógatanfolyamokon és kurzusokon való részvétel lehetősége az a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. A jógatanfolyamon való részvételből a Tulasi Jógastúdió és Mozgásközpont képviseletében eljáró, jelen lévő jógaoktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg.  Azaz: a jógatanfolyamon a jógaközpont által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja; egészségi állapota, személyes higiénéje a kurzus többi résztvevőjének egészségét, nyilvánvalóan veszélyezteti. A jógaközpontban kötelező, a kurzust megelőzően közölt és közzétett biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi; magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a jógatanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

 1. Tanfolyam, kurzus és egyéb esemény elmaradása, módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok, tanfolyamok valamint az általa szervezett és meghirdetett egyéb események időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját, azok részvételi feltételeit módosítsa. A tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról, illetőleg a részvételi feltételek változásáról a Szolgáltató legalább 24 órával a tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti jelentkezőket. Az elmaradt programok vonatkozásában befizetett részvételi díj bármely később időpontban meghirdetett kurzusra felhasználható.

 1. Lemondási feltételek

A résztvevők a kiválasztott tanfolyamot, kurzust vagy eseményt megelőzően legfeljebb 4 nappal jogosultak a részvételt lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől kötbérmentesen elállni. A jelen pont szerinti elállást követően a már megfizetett részvételi díj bármely kurzusra felhasználható. Amennyiben a szerződéstől a jelen pont alapján elálló jelentkező nem kíván másik programon részt venni, az általa előre megfizetett összeget az elállás közlésétől számított 60 napon belül visszatérítjük.

A programot megelőző 3 napon belüli elállás esetén kötbérként a teljes részvételi díj 50 %-a fizetendő. A jelen pontban foglalt határidőben elálló jelentkező a kurzusra, tanfolyamra vagy eseményre irányadó részvételi díj 50%-ának megfelelő összeg megfizetését követően jogosult új tanfolyamra, kurzusra vagy programra jelentkezni.

A tanfolyamot megelőző 24 órán belül közölt elállás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód. A jelentkezők a lemondást/elállást az info@tulasijoga.hu címre megküldött e-mail üzenetben közölhetik, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján. A programokon való részvételi lehetőség névre szóló, a részvételi lehetőség nem átruházható. Az elállás/felmondás jogának gyakorlására a fentieken túlmenően a Rendelet szabályai irányadóak.

10. Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt szabályok maradéktalan betartásával kezeli. A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója a https://tulasijoga.hu/adatkezeles/ oldalon érhető el. A megrendelő a vásárlásával kijelenti, hogy jelen általános szerződési feltételek, és az adatkezelési tájékoztató feltételeit elfogadja, továbbá az adatkezeléshez hozzájárul.

 

Oldalaink böngészése során a rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. Az online jelentkezési rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, a cookie-k nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek. Az adatokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást, az érintettek jogait az adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A megrendelt szolgáltatásokról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

A Szolgáltató által küldött hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

 1. Panaszkezelési eljárás

A résztvevők/jelentkezők panaszukat írásban a Szolgáltató részére postai úton vagy elektronikus levélben terjeszthetik elő. Az írásbeli panaszt Szolgáltató a beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles.

A Szolgáltató felhívja az ügyfelei figyelmét, hogy a résztvevők/jelentkezők és a Szolgáltató közötti, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése, továbbá e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a az ügyfelek békéltető testülethez fordulhatnak. A békéltető testület az ügyfelek vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad az ügyfelet megillető jogokkal és az ügyfelet terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet, hogy a székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina körút 99., I. emelet 111.). A Szolgáltató a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 1. Záró rendelkezések

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a Szolgáltató az info@tulasijoga.hu email címen, illetve a +36 20 828 6215-ös telefonszámon várja.

Amennyiben a Szolgáltató a hatáskörén kívülálló, általa nem irányítható, neki nem felróható, előre nem látható okból az általa vállalt vagy tőle megrendelet szolgáltatást nem vagy nem szerződésszerűen tudja nyújtani vagy teljesíteni, az nem minősül az ügyféllel kötött szerződés megszegésének. Ilyen eseménynek minősülnek különösen különösen a természeti katasztrófa, árvíz, tűzvész, robbanás szokatlanul kedvezőtlen időjárás, háború, vagy más katonai, illetve terrorista tevékenység, sztrájk, polgári felkelés, zavargás, elektromos energiaszolgáltatás előre nem tervezett szünetelése, bérelt vonali szolgáltatás előre nem tervezett kimaradása vagy szünetelése, szükségállapot vagy bármely egyéb hasonló elháríthatatlan helyzet. Ilyen esetben a Szolgáltató a kötelezettségei nem teljesítésének vagy részleges nem teljesítésének a felelőssége alól csak olyan mértékben és olyan időtartam erejéig mentesül, amilyen mértékben és amilyen hosszú ideig a teljesítést a az előállt akadályozó körülmények számottevően akadályozzák vagy lehetetlenné teszik.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm. rendelet rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény az irányadók.

A jelen általános szerződési feltételeket a Szolgáltató jogosult bármikor egyoldalúan megváltoztatni. Az általános szerződési feltételek az ügyfelekre a jelentkezés/megrendelés időpontjában hatályos szöveg szerint terjednek ki. Módosítás esetén a módosított szerződési feltételek a honlapon való közzététel napjától alkalmazandók.